Máy ấp trứng

Khi ?? ?m trong máy ?p tr?ng quá th?p ho?c quá cao so v?i thông s? cài

    Quan sát nh?ng thi?t b? t?o ?m có phun ???c lên khói s??ng và nên th??ng xuyên v? sinh thi?t b? t?o ?m, tránh tr??ng h?p oxy hóa do ngu?n n??c không s?ch.

6. Dùng máy ?p tr?ng gà kh? m? không ???c t?i sao?

B?n v?n th??ng th?c m?c t?i sao khi dùng máy ?p tr?ng tr??ng h?p gà kh? m? không ???c di?n ra. Gà kh? m? không n? ???c là hi?n t??ng gà ?ã m? v?, ??c th?ng m?t m?ng v? nh?ng không chui ra ???c khi?n gà ch?t ngay sau ?ó hay vài ngày sau ?ó ho?c gà n? ra nh?ng r?t y?u, khó nuôi d??ng. ??i v?i hi?n t??ng này có r?t nhi?u nguyên nhân, b?n c?n n?m rõ t?ng nguyên nhân ?? có h??ng gi?i quy?t ?úng ??n.

Do nhi?t ?? cao khi?n gà kh? m? nh?ng không n? ???c:

    Nguyên nhân: khi máy ?p tr?ng quá nhi?t, l??ng nhi?t d? th?a gây nóng nó tác ??ng ??n t? l? n? và ch?t l??ng tr?ng n?. Hi?n t??ng gà kh? m? c?ng b?t ngu?n t? ?ó.
    Hi?n t??ng: ??i v?i nguyên nhân này, b?n th??ng th?y hi?n t??ng gà con n? r?t s?m, có th? t? 10 ??n 18 ngày ?ã n?. Gà con xu?t hi?n sùi n??c vàng lông dính, sau khi m? v?, gà con r?t d? r?i vào hi?n t??ng ch?t ng?t.
    Kh?c ph?c: ?? kh?c ph?c hi?n t??ng này, b?n có th? ??a tr?ng ra ngâm vào n??c t? 1 - 2 phút. Sau ?ó khéo léo ??t tr?ng vào v? trí thoáng mát, ??i khi tr?ng th?t s? khô v? m?i ti?p t?c cho vào l?ng ?p.

Máy ?p tr?ng Convection LIC-800 có th? t? l?c không khí s?ch kh? trùng b?ng tia c?c nhi?t ?? th?p khi?n gà kh? m? không n? ???c:

    Nguyên nhân: b?n ??t máy ?p tr?ng v?i nhi?t ?? và ?? ?m th?p. L??ng nhi?t ?ó không ?? ?? tr?ng phát tri?n theo t?ng ?o?n c?a phôi.



    Hi?n t??ng: khi nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng quá th?p, b?n s? nh?n th?y rõ hi?n t??ng gà n? mu?n h?n so v?i d? ki?n t? 3 ngày ??n 7 ngày. S? gà ?p cùng l?n nh?ng n? ra lác ?ác không ??ng ??u. M?t s? tr??ng h?p gà con ch?t trong tr?ng, s? còn l?i n?u n? ra th??ng g?p ph?i nh?ng d? t?t nh? y?u, chân b? khèo, lông khô...

Kh?c ph?c: b?n c?n ?? máy ?p tr?ng ?úng nhi?t ??. V?i nhi?t ?? hi?n t?i b?n c?n t?ng thêm 0,1 ho?c 0,2 ?? C.

7. Ch?t l??ng tr?ng kém khi?n gà kh? m? không n? ???c

    Nguyên nhân: ch?t l??ng tr?ng kém th??ng khi?n gà b? l?n ng??c khi ?p, dù b?n s? d?ng máy ?p tr?ng hay ?p truy?n th?ng.
    Hi?n t??ng: gà có t? th? l?n ng??c không ?úng v? trí, phôi phát tri?n r?t y?u. ??u, cánh, chân gà không ôm ?úng v? trí khi?n gà ?ã m? v? nh?ng không th? chui ra ngoài. V?i nh?ng con gi?ng chui ra ???c th??ng r?t y?u.
    Kh?c ph?c: ?? c?i t?o ch?t l??ng tr?ng, b?n c?n b? sung ch?t dinh d??ng, cung c?p ??y ?? th?c ?n n??c u?ng cho gà m?. Tr?ng tr??c khi cho vào ?p c?n tuy?n ch?n k? l??ng, ??m b?o ?úng ch?t l??ng.

Hy v?ng r?ng v?i nh?ng h??ng d?n trên giúp b?n có th? t? kh?c ph?c ???c nh?ng v?n ?? này ngai t?i nhà mà không ph?i mang ?i s?a ngoài giúp ti?t ki?m chi phí, ??ng th?i giúp nhân gi?ng gia c?m ??t t? l? n? cao.

Máy ?p tr?ng gà mini Máy ?p tr?ng A100 là dòng s?n ph?m máy ?p tr?ng mini ???c ch? t?o t? các v?t li?u cao c?p. V? làm t? nh?a PP/ABS nguyên sinh, ???c b?c kèm 1 l?p x?p ??nh hình ?? gi? nhi?t ??. B?n có th? tham kh?o thêm nhi?u m?u máy ?p tr?ng gia c?m t?i ?ây.

Máy ???c t?o nhi?t b?ng dây mayso công nghi?p, ?? b?n 10 n?m, kèm qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm. Ngoài ra, trên máy tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? theo dõi s? phát tri?n c?a tr?ng trong su?t quá trình s? d?ng.

Chúng tôi t? hào là công ty ??u tiên t?i Vi?t Nam s?n xu?t dòng máy ?p tr?ng t? ??ng này. Máy ???c hoàn thi?n s?n, ng??i s? d?ng ch? c?n x?p tr?ng, c?p ?i?n là có th? s? d?ng ???c ngay. Không m?t th?i gian l?p ráp, không lo sai k? thu?t, c?c k? an nhàn và ti?n l?i.
Máy ?p tr?ng là gì?

Máy ?p tr?ng là thi?t b? chuyên dùng ?? ?p các lo?i tr?ng gia c?m nh? gà, v?t, ngan, ng?ng…chuyên nghi?p và hi?n ??i h?n khi áp d?ng k? thu?t ?i?n t? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thay th? cho vi?c ?p tr?ng truy?n th?ng ph?i có m? gà, m? v?t…tham gia. ?i?m n?i b?t nh?t c?a máy ?p tr?ng chính là cho k?t qu? t? l? thành công cao h?n nhi?u do ???c làm hoàn toàn t? ??ng. Các thao tác di?n ra ??n gi?n, d? dàng và vi?c b?n c?n làm ch? là cho tr?ng vào trong máy, l?a ch?n các thông s? là máy s? b?t ??u quá trình c?a mình.

Nguyên lý ho?t ??ng  c?a máy ?p tr?ng là nh? ch? ?? t?a ra t? ?i?n tr? (hay ?èn d?u) ???c qu?t th?i ?i ??u kh?p các bu?ng ?p.

Các b? ph?n chính c?a máy ?p tr?ng bao g?m:

– Khay ?p tr?ng: có tác d?ng ??o tr?ng ??ng lo?t trong khi ?p

– Khay n? tr?ng: ?? ch?a gà con sau khi n? và làm khô cho chúng.

Máy ấp trứng

M


– ??ng h? trên máy: cài ??t nhi?t ??, ?? ?m phù h?p nh?t.

L?i ích c?a máy ?p tr?ng chính là ??m b?o ???c s?c kh?e cho gà m?, t?ng kh? n?ng c?ng nh? s? l??ng tr?ng ?? trong 1 n?m, ??m b?o ???c t? l? n? t?i ?u lên t?i 99%, h?n ch? t?i ?a tình tr?ng tr?ng b? ung, b? gà m? ??p nát trong quá trình ?p.

Vì sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng?

Nhi?u bác ch?n nuôi hay nh?ng ng??i ??n xem s?n ph?m c?a Công ty Máy ?p tr?ng chia s? r?ng ?p tr?ng t? nhiên b?ng gà mái s? có t? l? n? cao h?n và con n? ra s? m?nh kh?e h?n. Th?c ch?t ?ây là m?t quan ?i?m ch?a ?úng, ??c bi?t là ??i v?i vi?c ch?n nuôi mô hình công nghi?p. ?úng là nhi?u th? ??n t? t? nhiên s? t?t h?n nh?ng ??i v?i ch?n nuôi, n?u c? làm theo t? nhiên thì có th? s? l? v?n. D??i ?ây là m?t s? l?i ích khi b?n s? d?ng máy ?p tr?ng gà hay r?ng h?n là máy ?p tr?ng gia c?m.

    Máy ?p tr?ng gia c?m cho t? l? n? t?t h?n. Con mái ?p tr?ng d?a theo b?n n?ng, không ki?m soát ???c nhi?t ??, mùa ?ông thi?u nhi?t, mùa hè quá nóng. Các máy ?p tr?ng tiên ti?n ??u có th? t? ??ng ?i?u ch?nh, b?t ch?p nhi?t ?? môi tr??ng th?t th??ng, t? l? s? t?t h?n cách ?p truy?n th?ng.
    Con mái ?? nhi?u tr?ng h?n: do không ph?i “m?i mê” ?p, n?ng su?t ch?n nuôi có th? t?ng cao h?n.
    Gà con n? ??u, ??p, ít b?nh t?t h?n.
    Ki?m soát t?t ch?t l??ng tr?ng, gi?m thi?u v? tr?ng, tr?ng h?ng do các con mái tranh nhau ?p.
    Không lo b? tráo tr?ng, m?t tông tr?ng quý khi ?em ?i ?p thuê.
    
Nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a Máy ?p tr?ng gà mini Máy ?p tr?ng

    ?p ???c r?t nhi?u các lo?i tr?ng (tr?ng gia c?m): gà ta, gà ch?i, gà tre, ?ông T?o, Tân Châu, Serama, Onagadori, v?t, ngan, chim tr?, chim cút, b? câu….
    S? l??ng ?p t? 1 ??n 108 qu?, linh ho?t, r?t phù h?p v?i cá nhân, h? gia ?ình.
    S? d?ng dây nhi?t chuyên d?ng trong ngành ?p, lõi ???c ch? t?o t? h?p kim Vonfram, c?c k? ti?t ki?m ?i?n.
    V? ???c ch? t?o t? nh?a PP/ABS nguyên sinh. ?? b?n, kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.
    Máy s? d?ng Chip ?o nhi?t ?m ??t ti?n – ch?t l??ng cao ??n t? Th?y S?.
    T?ng kèm l?p x?p ??nh hình, gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n h?n, giúp máy v?n hành ?n ??nh trong mùa ?ông.
    Thi?t k? thông minh và g?n nh?, tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? sáng cao.
    Qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm, b? 108 tr?ng ???c trang b? 2 qu?t giúp ?i?u hòa không khí t?t h?n.
    Tích h?p h? th?ng còi c?nh báo s?m khi có s? c?, tích h?p tính n?ng ?o ?? ?m, c?nh báo m?c n??c.
    B?o hành 12 tháng, h? tr? k? thu?t, t? v?n ?p tr?ng mi?n phí.
    Giao hàng t?n nhà trên toàn qu?c. Khách hàng nh?n máy tr??c, tr? ti?n sau.
    R?t nhi?u khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng trong su?t 5 n?m qua.

Chính sách thanh toán, v?n chuy?n, b?o hành.

    Sau khi quý khách ??t hàng thành công, chúng tôi s? chuy?n hàng t? Thái Nguyên cho quý khách qua ???ng chuy?n phát nhanh c?a b?u ?i?n. Th?i gian nh?n hàng: mi?n B?c kho?ng 4-6 ngày, mi?n Trung tr? vào kho?ng 5-8 ngày . ??n v? chuy?n phát s? g?i ?i?n tr??c khi giao hàng.
    Sau khi nh?n hàng, quý khách vui lòng thanh toán ti?n s?n ph?m và phí v?n chuy?n v?i nhân viên chuy?n phát. V?i s?n ph?m máy ?p tr?ng gia c?m Lo?i A100, quý khách ?ang ???c khuy?n m?i mi?n phí v?n chuy?n.
    S?n ph?m c?a quý khách ???c b?o hành trong vòng 12 tháng. Trong tháng ??u tiên, n?u quý khách không hài lòng ho?c có s? c? k? thu?t, chúng tôi s? hoàn ti?n ho?c g?i thay th? s?n ph?m m?i tùy theo yêu c?u c?a quý khách. Trong th?i gian b?o hành, chúng tôi s? chi tr? toàn b? chi phí v?n cho quý khách.

Máy ấp trứng

H??ng d?n l?p ??t máy ?p tr?ng Máy ?p tr?ng A100.

M?c dù ?ã có sách h??ng d?n l?p ??t ???c g?i kèm theo s?n ph?m. Tuy nhiên, ?? quá trình l?p ??t máy ?p tr?ng ???c c? th? và tr?c quan h?n quý khách c?ng có th? xem chi ti?t h??ng d?n s? d?ng t?i ?ây.

L?u ý: Khuy?n cáo quý khách hàng nên th?c hi?n ?úng h??ng d?n ?? ??t k?t qu? t?t.

Máy ?p tr?ng gà mini Máy ?p tr?ng nh?n ???c r?t nhi?u hình ?nh chia s? thành qu? t? nh?ng ng??i s? d?ng (b?ng hình ?nh d??i ?ây).

Máy ?p tr?ng là dòng máy ?p t? ??ng cao c?p ???c Mactech Vi?t Nam nghiên c?u và phát tri?n t? n?m 2006. V?i r?t nhi?u th? nghi?m cùng c?i ti?n, Mactech ?ã mang ??n cho bà con s?n ph?m máy ?p t? ??ng v?i nhi?u tính n?ng ?u vi?t nh?: quy trình ?p hoàn toàn t? ??ng, ti?t ki?m ?i?n n?ng, t? l? n? cao 95%, s? d?ng ??n gi?n. Mactech Vi?t Nam t? tin là m?t trong nh?ng công ty s?n xu?t máy ?p hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay và cung c?p hàng tr?m máy ?p m?i tháng cho th? tr??ng v?i ch?t l??ng hoàn thi?n t?t, m?u mã ??p và ch? ?? h?u mãi t?t nh?t.

T?i sao nên s? d?ng máy ?p thay vì cho gia c?m t? ?p

    ?p tr?ng t? ??ng: máy ?p tr?ng có quy trình ?p hoàn toàn t? ??ng ???c l?p trình s?n phù h?p v?i ??i ?a s? các lo?i tr?ng gia c?m. Các b?n ch? c?n cho tr?ng vào khay và c?m ?i?n là có th? b?t ??u ?p ???c ngay.
    T? l? n? cao: vì máy ?p Mactech có th? t? ??ng ki?m soát ???c nhi?t ?? khi ?p nên t? l? n? cao h?n r?t nhi?u so v?i cho gia c?m t? ?p.
    Ch?t l??ng n? ?n ??nh: gia c?m n? ??u, ??p và ít b? b?nh h?n. Gi?m thi?u tình tr?ng tr?ng v?, h?ng trong quá trình ?p do các con mái tranh ?p.
    T?ng n?ng su?t ch?n nuôi: do hi?u qu? ?p n? r?t cao nên giúp t?ng n?ng su?t ch?n nuôi lên ?áng k?. Ngoài ra, gia c?m không ph?i ?p s? ?? nhi?u tr?ng h?n, ch?t l??ng tr?ng t?t h?n.

?u ?i?m n?i b?t c?a Máy ?p tr?ng

    H? th?ng hoàn toàn t? ??ng: các dòng máy ?p c?a Mactech ??u có h? th?ng ?p hoàn toàn t? ??ng có th? t? ??ng ki?m soát chính xác nhi?t ?? và ?? ?m giúp phôi phát tri?n m?t cách t?t nh?t. Do v?y, các b?n có th? s? d?ng máy ?p  tr?ng Mactech làm máy ?p tr?ng gà, tr?ng cút, tr?ng v?t, tr?ng ngan, tr?ng ng?ng, tr?ng b? câu, tr?ng chim tr?, tr?ng ?à ?i?u, tr?ng chim công ??u ???c.
    T? ??ng ??o tr?ng: v?i c? ch? t? ??ng ??o tr?ng 2 gi? m?t vòng v?i c? c?u ??o ki?u tr?c vít ??m b?o máy có th? ??o ???c s? l??ng tr?ng l?n mà không lo b? k?t do quá n?ng. (Xem thêm)
    Phun s??ng t? ??ng: v?i nh?ng dòng máy ?p tr?ng công nghi?p có kh? n?ng ?p t? 600 ??n 5000 tr?ng m?i l?n ??u ???c trang b? h? th?ng phun s??ng t? ??ng giúp ??m b?o ?? ?m trong bu?ng ?p luôn ? m?c lý t??ng nh?t.
    Ch?ng quá nhi?t thông minh: các dòng máy ?p Mactech ??u có c? ch? ch?ng quá nhi?t thông minh ??m b?o nhi?t ?? trong bu?ng ?p luôn duy trì ? m?c ?n ??nh, không quá cao và c?ng không quá th?p.
    H? th?ng ?i?u nhi?t tu?n hoàn kín: ?ây là h? th?ng ?i?u nhi?t tu?n hoàn giúp ??m b?o nhi?t ?? và ?? ?m trong bu?ng ?p ???c ??ng ??u nh?t. M?c nhi?t ?? chênh l?ch gi?a khay cao nh?t và khay th?p nh?t trong bu?ng ?p th??ng ch? trong kho?ng 0,2 - 0,3 ?? C. Nh? v?y, khi b?n mu?n ?p thêm tr?ng thì c?ng không c?n ph?i x?p l?i khay r?t ti?n l?i.
    Cách nhi?t t?t: khác v?i các lo?i máy ?p mini giá r? trên th? tr??ng, Máy ?p tr?ng ???c làm v?i v? b?ng g? công nghi?p ph? nh?a melamin ho?c nh?a x?p PVC cách nhi?t cao c?p giúp ??m b?o nhi?t ?? bên trong bu?ng ?p không b? ?nh h??ng nhi?u b?i nhi?t ?? bên ngoài. (xem thêm)
    ?? b?n cao: các linh ki?n c?a máy ?p Mactech ??u ???c ki?m soát ch?t ch? v? m?t ch?t l??ng và có ?? b?n r?t cao. H? th?ng m?ch ?i?u khi?n  máy ?p ???c m? thi?c và s?n ch?ng oxy hóa giúp t?ng tu?i th? c?a m?ch lên ??n 10 n?m. Bóng nhi?t là lo?i bóng nhi?t halogen chuyên d?ng trong ngành ?p v?i tu?i th? lên ??n 10 n?m.
    Ti?t ki?m ?i?n n?ng: Các dòng máy ?p c?a Mactech r?t ti?t ki?m ?i?n n?ng. V?i dòng máy nh? ch? có công su?t trung bình kho?ng 30 - 80W (50 - 200 tr?ng). Còn các dòng máy ?p l?n có công su?t trung bình ch? t? 80 - 600W (600 - 5000 tr?ng).
    S?n ph?m ?a d?ng, phong phú: Mactech hi?n ?ã phát tri?n các dòng máy ?p ?áp ?ng t?t nhu c?u ?p c?a h?u h?t ng??i dùng t? dòng máy ?p tr?ng mini ph?c v? nhu c?u ?p ít nh? ch?i gà c?nh cho ??n quy mô ch?n nuôi h? gia ?ình, trang tr?i l?n .
    H? tr? k? thu?t tr?n ??i: khi mua các s?n ph?m máy ?p c?a Mactech, các b?n s? ???c h? tr? k? thu?t tr?n ??i máy. Không ch? th?, các b?n còn có th? trao ??i v?i hàng ngàn ng??i dùng máy ?p Mactech khác ?? h?c h?i cách ?p tr?ng và kinh nghi?m ch?n nuôi gia c?m.
    D? dàng s?a ch?a: Mactech thi?t k? các linh ki?n c?a máy ?p tr?ng tách r?i k?t n?i b?ng gi?c c?m r?t d? dàng khi c?n tháo l?p, s?a ch?a. Th?m chí, khi xác ??nh ???c nguyên nhân h?ng các b?n có th? t? thay th? linh ki?n t?i nhà. Bên c?nh ?ó, Mactech ??m b?o luôn có s?n ??y ?? các linh ki?n c?a máy giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm không lo l?ng v? v?n ?? b?o hành, s?a ch?a m?t nhi?u th?i gian. (xem thêm)
    B?o hành 1 - 2 n?m: v?i th?i gian b?o hành t? 1 - 2 n?m cho m?i dòng máy ?p, các b?n có th? hoàn toàn yên tâm khi s? d?ng các lo?i máy ?p c?a Mactech Vi?t Nam.
    
Giá Máy ?p tr?ng

Các dòng máy ?p c?a Mactech chia ra làm 2 lo?i là máy ?p mini và máy ?p công nghi?p. Dòng máy ?p mini có 3 model v?i kh? n?ng ?p t?i ?a t? 50 ??n 200 tr?ng gà, dòng máy ?p công nghi?p có 5 model v?i kh? n?ng ?p t?i ?a t? 600 ??n 5000 tr?ng gà m?i l?n. Giá c?a dòng máy ?p mini t? 1.750.000 ? ??n 2.800.000 ?. Giá c?a dòng máy ?p công nghi?p t? 7.500.000 ? ??n 35.000.000 ?. Chi ti?t các b?n xem thêm trong t?ng s?n ph?m ? phía cu?i bài vi?t này. (xem thêm)
Th?i gian b?o hành

Máy ?p tr?ng ???c b?o hành chính hãng t? 12 - 18 tháng trên toàn qu?c. Các dòng máy mini có kh? n?ng ?p t? 50 - 200 tr?ng s? ???c b?o hành 12 tháng. Các dòng s?n ph?m công nghi?p có kh? n?ng ?p 600 - 5000 tr?ng s? ???c b?o hành lên ??n 18 tháng.

Trong tr??ng h?p h?ng hóc, k? thu?t viên b?o hành c?a Mactech s? h??ng d?n bà con cách xác ??nh l?i c?a máy. Khi ?ã xác ??nh ???c máy b? l?i gì, k? thu?t viên s? tùy t?ng tr??ng h?p ?? có ch? ?? b?o hành t?t nh?t. N?u h?ng hóc nh? ch?
May ap trung Mua máy ấp trứng công nghiệp to thì không sử dụng hết, Hiện nay trên thị trường, có rất nhiều doanh nghiệp thiết kế sản xuất hệ thống máy ấp trứng. Tuỳ theo yêu cầu và mức giá thì họ sẽ sử dụng
© 2007 - 2022 http://ctydulichuytin.com

- Phone: +84-908-744-256